00210
  00210
  A31-
  A۳۱-
  ۷۵,۰۰۰ تومان
  00211
  00211
  A32-
  A۳۲-
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  07096
  07096
  A105-
  A۱۰۵-
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  0D068
  0D068
  A145-
  A۱۴۵-
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان تخفیف ( %۳ )
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  24C512-SMD
  24C512-SMD
  A227-
  A۲۲۷-
  ۱,۸۰۰ تومان
  27C020 UN
  27C020 UN
  A412-
  A۴۱۲-
  ۱,۸۰۰ تومان
  27C4002 UN
  27C4002 UN
  E367-
  E۳۶۷-
  ۴,۵۰۰ تومان ۵۰۰ تومان تخفیف ( %۱۱ )
  ۴,۰۰۰ تومان
  27C512 PLCC
  27C512 PLCC
  A406-
  A۴۰۶-
  ۲,۰۰۰ تومان
  27C64 UN
  27C64 UN
  A415-
  A۴۱۵-
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  28F020 PLCC
  28F020 PLCC
  E368-
  E۳۶۸-
  ۲,۵۰۰ تومان ۳۰۰ تومان تخفیف ( %۱۲ )
  ۲,۲۰۰ تومان
  30023
  30023
  A54-
  A۵۴-
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  30028
  30028
  A60-
  A۶۰-
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  30046
  30046
  A80-
  A۸۰-
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  30311
  30311
  A61-
  A۶۱-
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  30343
  30343
  A62-
  A۶۲-
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  30344
  30344
  A65-
  A۶۵-
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  30348
  30348
  A68-
  A۶۸-
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  30356
  30356
  A63-
  A۶۳-
  ۳۵۰,۰۰۰ تومان
  30356
  30356
  A70-
  A۷۰-
  ۲۵۰,۰۰۰ تومان
  30358
  30358
  A56-
  A۵۶-
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  30374
  30374
  A72-
  A۷۲-
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  30380
  30380
  A58-
  A۵۸-
  ۳۳۰,۰۰۰ تومان
  30396
  30396
  A81-
  A۸۱-
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  30460
  30460
  A74-
  A۷۴-
  ۳۲۰,۰۰۰ تومان
  30490
  30490
  A76-
  A۷۶-
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان
  30505
  30505
  A59-
  A۵۹-
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  30554
  30554
  A77-
  A۷۷-
  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
  30566
  30566
  A64-
  A۶۴-
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  30578
  30578
  A66-
  A۶۶-
  ۲۴۰,۰۰۰ تومان
  30579
  30579
  A67-
  A۶۷-
  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
  30595
  30595
  A69-
  A۶۹-
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  30606
  30606
  A78-
  A۷۸-
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان
  30616
  30616
  A79-
  A۷۹-
  ۴۰۰,۰۰۰ تومان
  30620
  30620
  A57-
  A۵۷-
  ۳۸۰,۰۰۰ تومان
  30621
  30621
  A53-
  A۵۳-
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  30622
  30622
  A75-
  A۷۵-
  ۵۸۰,۰۰۰ تومان
   آی سی
   بر اساس سازنده
   • ATMEL
   • BCD
   • FORMOX
   • HARRIS
   • INFINEON
   • MAXIM
   • MICROCHIP
   • NXP
   • PHILIPS
   • PTC
   • SIGNETICS
   • ST
   • WINBOND
   خیر
   بله