تریستورها Thyristors سیداک Sidak دیاک Diak ترانزیستور های دیگر Otehr thyristors
+ -3 دسته‌بندی دیگر
خیر
بله